„LEGAL CONSULTING”
Kancelaria Radcy Prawnego

Maciej Jopek
Współpraca

Kancelaria oferuje Państwu wszelkie modele współpracy dostępne według polskiego prawa. Współpraca z Kancelarią może zatem polegać na:

1) wykonaniu dla Klienta jednorazowego zlecenia, np:
- udzieleniu Klientowi wskazówek co do dalszego sposobu postępowania w danej sytuacji (konsultacja),
- sporządzeniu dla Klienta umowy lub weryfikacji umowy (w tym umów w języku angielskim),
- sporządzeniu dla Klienta opinii prawnej, pozwu, umowy, odwołania od decyzji administracyjnej etc.,

2) prowadzeniu sprawy na etapie postępowania przed sądowego i sądowego, np:
- windykacji należności dla Klienta,
- ochrona Klienta przed żądaniami kierowanymi do Klienta,
- prowadzenie postępowania sądowego, np. o zapłatę, o alimenty, o władzę rodzicielską, o zapłatę kar umownych, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie (np. za uszkodzone mienie, za śmierć rozstrój zdrowia - wywołanie choroby, uszkodzenie ciała), o zachowek, o rejestrację spółki, o zmianę umowy spółki, roszczenia wynikające z błędów lekarskich, z popełnionego przestępstwa,

3) prowadzeniu spraw przed urzędami (w szczególności Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Urzędem Gminy/Miasta, Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim) a w razie konieczności sądami, np o:
- emeryturę lub rentę,
- pozwolenie na wycinkę drzew,
- dodatek aktywizacyjny,
- podatek akcyzowy,

4) prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego,

5) stałym świadczeniu usług dla Klienta, co w szczególności jest przydatne dla przedsiębiorców (osób fizycznych wpisanych co CEIDG, spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych), polegających na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej (w razie konieczności również podatkowo - księgowej i kadrowo - płacowej przez zaprzyjaźnione i stale współpracujące z Kancelarią biura podatkowe i księgowe) - poczynając od założenia danego podmiotu, jego rejestrację, obsługę organów, sporządzania umów z pracownikami, zleceniobiorcami, podwykonawcami, prowadzeniu windykacji, sporów sądowych, postępowania egzekucyjnego, zmierzających w możliwie najkrótszym terminie do zaspokojenia roszczeń Klienta,

6) zatrudnieniu na umowie o pracę.

Przedstawiając generalną uwagę w odniesieniu do współpracy z Kancelarią, podkreślenia wymaga, że naczelnym założeniem Kancelarii jest elastyczność w zakresie świadczonych usług, przez co należy rozumieć, że Kancelaria skupia się na potrzebach Klienta, dostosowując formę i zasady współpracy, do indywidualnych potrzeb Klienta, których zaspokojenie jest podstawowym
i nadrzędnym celem pracy Kancelarii.


Aktualności
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż Kancelaria rozpoczęła współpracę z lokalną gazetą "U Nas", która ukazuje się na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Kancelaria podaje, że artykuły ukazujące się w gazecie poświęcone są różnorodnej tematyce, którą zainteresowani są czytelnicy, a w szczególności dotyczą one ochrony praw konsumentów, prawa cywilnego i rodzinnego. Jeżeli są Państwo zainteresowani zapoznaniem się z artykułami Kancelaria odsyła do ich lektury w miesięczniku "U Nas".

Start strony